ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

          Платіжна організація має право:

 • виконувати функції Учасника МПС;
 • здійснювати поточне загальне та операційне управління та моніторинг роботи МПС та її складових;
 • здійснювати контроль за виконанням Учасниками МПС Правил та договірних зобов’язань перед Платіжною організацією та іншими Учасниками МПС;
 • встановлювати види та розміри тарифів на послуги Платіжної організації у МПС;
 • встановлювати/погоджувати з Учасником МПС види та розміри комісійних винагород на послуги з переказу коштів, що надаються МПС;
 • встановлювати перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю в МПС;
 • припинити дію наданого Платіжною організацією права (дозволу, тощо) щодо виконання Учасником МПС відповідних функцій у МПС, у разі порушення ним встановлених Платіжною організацією вимог, умов договору, дозволу, Правил, тощо;
 • прийняти рішення про обмеження або припинення діяльності Учасника у МПС у випадках, визначених Правилами;
 • вносити зміни та доповнення до Правил МПС;
 • установлювати для Учасників МПС ліміт залишку коштів на рахунку (далі – рахунок для розрахунків у МПС) відкритому для розрахунків за операціями з переказу коштів у МПС у Розрахунковому банку з метою забезпечення взаєморозрахунків між Учасниками МПС за операціями з переказу коштів за договорами між Учасниками МПС з використанням методу врегулювання взаємних зобов’язань, а також може встановлювати ліміт залишку коштів на рахунках Учасників МПС для забезпечення розрахунків цих Учасників з користувачами (отримувачами).

Для забезпечення належного надання послуг з переказу коштів Учасникам МПС Платіжна організація виконує наступні функції:

 • визначає, формує, вносить зміни до Правил МПС, здійснює нагляд за їх виконанням усіма Учасниками МПС;
 • визначає вимоги до побудови та правила організації і роботи системи захисту інформації в МПС, компонентів та складових МПС, автоматизованих систем Учасників, забезпечує генерацію, зберігання та поширення системної ключової інформації, здійснює поточний та періодичний нагляд та контроль за організацією, станом та роботою систем захисту інформації;
 • визначає перелік тарифів та комісійних винагород в системі в цілому, порядок їх розрахунку та розподілу;
 • визначає правила організації безпеки в МПС, забезпечує їх виконання на рівні Платіжної організації і забезпечує нагляд за їх виконанням;
 • надає Учасникам МПС вільний доступ до інформації про діяльність МПС, що не є конфіденційною;
 • здійснює адміністративне керування МПС;
 • визначає порядок та засоби врегулювання конфліктних ситуацій і вирішення спірних питань, а також бере участь та забезпечує розгляд і вирішення спірних питань та конфліктних ситуацій згідно з умовами укладених договорів та порядком, визначеним Платіжною організацією, сприяє врегулюванню конфліктних ситуацій та вирішенню спірних питань;
 • визначає маркетингову політику щодо розвитку МПС і забезпечує її проведення;
 • приймає рішення щодо можливості участі в МПС юридичних осіб і забезпечує укладання відповідних договорів з Учасниками МПС;
 • представляє МПС у зовнішніх відносинах;
 • визначає перелік основних тарифів за виконання важливих процедур і надання послуг, що надаються Платіжною організацією та/або встановлює/узгоджує розміри комісійних винагород Учасників, оператора послуг платіжної інфраструктури, що носять системний характер та можуть впливати на основні засади роботи системи в цілому;
 • визначає ризики та методи управління ризиками в МПС;
 • визначає види обмежень, а також встановлює системні обмеження щодо здійснення операцій у МПС, забезпечує їх дотримання Учасниками МПС;
 • приймає рішення щодо припинення, обмеження або зупинення діяльності Учасника у МПС.

        Функції, права та обов’язки Учасників платіжної системи

Основною функцією Учасника МПС є надання Платникам та Отримувачам послуг з переказу коштів.

        Функції Учасника:

 • забезпечує надійне функціонування та обслуговування відповідних компонентів програмно-технічних комплексів;
 • своєчасно проводить розрахунки з непрямими учасниками МПС та Платіжною організацією згідно із Правилами, договором з Платіжною організацією;
 • здійснює якісне обслуговування Платників та Отримувачів, згідно з умовами публічного договору та договору на прийом платежів та переказ коштів;
 • забезпечує розгляд і вирішення конфліктних ситуацій та спірних питань згідно з умовами укладених договорів, Правил та порядком, визначеним Платіжною організацією;
 • здійснює інформаційне обслуговування Платників та Отримувачів, надає їм консультаційну допомогу на умовах, визначених публічним договором або договором на прийом платежів та переказ коштів.

        Учасник зобов’язаний:

 • дотримуватись прийнятих Платіжною організацією МПС правил технічної та інформаційної безпеки у процесі здійснення переказу коштів, визначених Правилами;
 • забезпечувати облік здійснених за допомогою МПС фінансових операцій у відповідності із чинним законодавством;
 • забезпечувати відображення інформації про кожну операцію з приймання готівки для подальшого переказу (здійснену як через програмно-технічний комплекс самообслуговування так і через ПНФП) у той  самий операційний  день  (у разі здійснення ініціювання переказу готівки платником  протягом  операційного  часу) або не пізніше наступного операційного  дня  (у  разі  ініціювання  переказу  готівки  після закінчення операційного часу);
 • забезпечувати конфіденційність інформації Платників, Отримувачів та інших Учасників МПС, відповідно до укладених договорів та норм чинного законодавства України;
 • надавати клієнту на його вимогу інформацію про фінансову установу;
 • розміщувати в ПНФП в доступних для огляду клієнтів місцях та за допомогою інтерфейсу терміналів самообслуговування інформацію про найменування та місцезнаходження Платіжної організації/ Учасника МПС, найменування платіжної системи, номер телефону довідкової служби, електронну адресу, порядок (умови) здійснення переказу коштів, строки зарахування коштів Отримувачам, розміру комісійної винагороди (плати за здійснення операції), повідомлення про валюту переказу, режим роботи платіжного пристрою;
 • видати касовий документ після здійснення операції (квитанцію тощо);
 • забезпечити створення архівів електронних документів та контроль за їх цілісністю, захист цих документів під час їх зберігання;
 • забезпечити можливість здійснення через власну мережу АРМів ПНФП та терміналів самообслуговування операції переказу коштів у МПС на користь Отримувачів;
 • використовувати програмно-технічні компоненти процесингу, програмно-технічні засоби терміналів самообслуговування, АРМів ПНФП, інше обладнання, що допущені Платіжною організацією до роботи у МПС;
 • відкрити поточний (для Учасника МПС — небанківської фінансової установи) або кореспондентський (для Учасника МПС — банка) рахунок, для здійснення клірингових операцій між Учасниками МПС у Розрахунковому банку МПС, забезпечити здійснення розрахунків з іншими Учасниками МПС виключно через Розрахунковий банк;
 • своєчасно та в повному обсязі сплачувати вартість послуг Платіжної організації, оператора послуг платіжної інфраструктури, Розрахункового банку МПС у відповідності з укладеними договорами;
 • повідомляти Платіжну організацію про відкриття поточних/кореспондентських рахунків у Розрахунковому банку, призначених для здійснення розрахунків між Учасниками МПС та для здійснення операцій з переказу коштів Отримувачам не пізніше 5 робочих днів до початку роботи Учасника МПС;
 • виконувати вимоги законодавства у сфері ПВД/ФТ;
 • дотримуватися вимог Правил МПС.

          Учасник має право:

 • приймати участь в розробленні та удосконаленні Правил МПС, надавати пропозиції та зауваження щодо їх поліпшення, роботи МПС та її складових;
 • визначати та встановлювати, в межах своїх повноважень, тарифи, комісійні винагороди та ліміти щодо послуг, що надаються у межах МПС;
 • вимагати від Учасників МПС надання можливості здійснення переказу коштів через їх мережу АРМів ПНФП та/або терміналів самообслуговування;
 • отримувати інформаційну підтримку від Платіжної організації.